Nghề Trưởng và Khoá Truyền Thống HĐVN

Wednesday, December 30, 20157:06 PM(View: 4419)
Nghề Trưởng và Khoá Truyền Thống HĐVN

Thưa quý trưởng ngành,

Mình cũng như quý  trưởng đều biết là  giữa tháng ba sẽ có  2 khóa trong 8 khóa Tìm hiểu truyền thống...  ( xin xem attached file), nhưng mình lại không biết là cần ghi danh . Chẳng  hạn cho khoá 1 va 2 : ghi danh  với trưởng Xuân Hương tại huong939@gmail.com:

Mar 13, 2016 (Sun)
2:00pm
Arrive: 1:45pm
Nghề Trưởng Part 1
TBD
See File : Nghề Trưởng miền TNHK 2016
Registration: Tr. X. Hương via Email : huong939@gmail.com
Mar 13, 2016 (Sun)
4:00pm
Arrive: 3:45pm
Nghề Trưởng Part 2
TBD
See File : Nghề Trưởng miền TNHK 2016
Registration: Tr. X. Hương via Email : huong939@gmail.com

Xin xem attached file:
Chuong trinh tim hieu Truyen Thong va Van Hoa HD VN va Nghe Truong mien Tay Nam Hoa Ky
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address