Tôn giáo

Tuesday, September 29, 201511:18 PM(View: 6243)
Tôn giáo
PHẦN TÔN GIÁO

Trung thành với Tông Giáo có nghãi là làm tròn bổn phận đối với đạo giáo của mình.

Khi mới sáng lập phong trào Hướng Đạo cũng như sau này, BP hằng nhấn mạnh rằng: “Những ai không nhân sự hiện hữu của Thương Đệ (Tạo Hóa) thì không thể là Hướng Đạo Sinh được.”

Nếu em có một tôn giáo rõ rệt như Ki-Tô, Phật, Ấn Độ hay Cào Đài Giáo v.v… em phải luôn luôn tuân hành những luật lệ mà tôn giáo đòi hỏi nơi em.

Nếu em chưa thuộc hẳn về một tôn giáo nào, em sẽ được hướng dẫn để tiếp xúc với các tư tưởng tôn giáo do những cuộc cầu nguyện trong các buổi họp Đoàn và do các cuộc Họp Tinh Thần.

Nói tóm lại, làm tròn nhiệm vụ đối với Tôn Giáo của mình không có gì khó khăn và vượt quá khả năng của Hướng Đạo Sinh. Chúng ta hãy:
- Tôn kính và phụng sự Tôn Giáo.
- Yêu thương và phục vụ tha nhân.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address