Lời hứa hướng đạo

Tuesday, September 29, 201511:17 PM(View: 5560)
Lời hứa hướng đạo
LỜI HỨA HƯỚNG ĐẠO

Đề chính thức thành Hướng Đạo Sinh, em sẽ tuyên Lời Hứa dưới dây trước mặt cả Đoàn.

“Tôi xinh lấy Danh Dự hứa cố gắng hết sức:
  1. Làm bổ phận đối với Tín Ngưỡng Tâm Linh và Quốc Gia tôi.
  2. Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào.
  3. Tuân theo Luật Hướng Đạo.”

Đây thật là một lời hứa rất khó giữ, nhưng cũng là một lời hứa hết sức đứng đắn và chừng nào em không cố gắng giữ lời hứa, em sẽ không phải là một Hướng Đạo Sinh thực sự.

Mọi câu trong lời hứa đều quan trọng nên không được gạt bỏ, khi ta đã lấy danh dự mà hứa làm một điều gì, ta thà sẽ chịu đựng mọi sự khó khăn nguy hiểm hơn là không giữ lời hứa.

Bởi vậy em sẽ nhận thấy rằng hoạt động Hướng Đạo chẳng những mang lại vui tươi cho em, nhưng cũng đòi hỏi rất nhiều ở nơi em và chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể tin em sẽ luôn luôn gắng sức để giữ Lời Hứa Hướng Đạo.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address